ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ

  Энэ өдөр аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн ээлжит хуралдаан 80 гуруй хувийн ирцтэйгээр хуралдлаа. Хурлаар:
- Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт үр дүнд хийсэн аудитын тайлангийн тухай
- Төрийн дээд шагналд тодорхойлж өргөн мэдүүлэх тухай гэсэн үндсэн 2 асуудлыг хэлэлцлээ.
Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт гарган зөвлөмж боловсруулан аймгийн ИТХ болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулж, олон нийтэд мэдээлэх чиглэлийг аймгийн ИТХ-аас аудитын газарт хүргүүлсний дагуу орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт үр дүнд аудит хийн ажилласан байна.
Аудитаар аймгийн орон нутгийн өмчийн газар, 17 сумын 158 орон нутгийн төсөвт байгууллага болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд, Түүврийн аргаар өмч хөрөнгийн тооллогын бүртгэл, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажлын тайлан, орон нутгийн өмчийн газрын мэдээ, тайлан болон бусад холбогдох баримтуудыг хамруулан хөдөөгийн 4 сумдад томилолтоор ажиллажээ.

 
Үүний үр дүнд:
- Орон нутгийн өмч хөрөнгийн харилцаатай холбоотой заавар журмыг шинэчлээгүйгээс хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр нөлөө сул - Орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалтад тавих хяналтын чиг үүргийг үр нөлөөтэй хэрэгжээгүй
- Орон нутгийн өмч хөрөнгийн харилцааг зохицуулах хууль, тогтоомжийг мөрдөж байгаа эсэх нь тодорхойгүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрчээ. Аймгийн аудитын газраас аймгийн Засаг дарга, аймгийн ИТ-ын дарга, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга нарт зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 
Цаашид орон нутгийн өмчийн харилцаатай холбоотой эрх зүйн актуудыг аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн шинэчлэн батлах шаардлагатай хэмээн үзэж байгаа бөгөөд сумдын ИТХ-д чиглэл хүргүүлэн орон нутгийн өмчийн ашиглалтад тавих дотоод хяналтыг үр нөлөөтэй зохион байгуулж ажиллах , өмч хөрөнгийн дуудлага худалдааг холбогдох хууль, журмын хүрээнд шударга, ил тод нээлттэй зохион байгуулахад онцгой анхаарч ажиллах шаардлага байгааг аудитын газраас мэдэгдлээ.

Бэлтгэсэн: Админ-Эссэ
Сэтгэгдэл ( 0)