Боловсрол >> Ерөнхий боловсролын сургууль

Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар сургалтанд хамрагдаж байна

Насан туршийн боловсролын төвийн багш нар сургалтанд хамрагдаж байна

“Багшаа хүндэтгэе” багш нарын баярын хурлыг зохион байгууллаа

“Багшаа хүндэтгэе” багш нарын баярын хурлыг зохион байгууллаа

Нэгдүгээр ангийн 120 хүүхэд кальцийн хэмжээ тодорхойлох шинжилгээнд хамрагдлаа

Нэгдүгээр ангийн 120 хүүхэд кальцийн хэмжээ тодорхойлох шинжилгээнд хамрагдлаа

Прогресс сургуулийн спорт талбайн тохижилт муу анги танхимын хүрэлцээ дутмаг байна

Прогресс сургуулийн спорт талбайн тохижилт муу анги танхимын хүрэлцээ дутмаг байна

ЕБ-ын 7-р сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1240 суралцагч суралцана

ЕБ-ын 7-р сургуульд 2019-2020 оны хичээлийн жилд 1240 суралцагч суралцана

Хуудас 1 -с 5