АН АМЬТНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Засгийн газрын 2011 оны 23 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
АН АМЬТНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Нэг. Хөхтөн /мян.төгрөгөөр/
№ Амьтны нэр

 Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ эр эм I.
Туруутан:  Халиун буга Cervus elaphus 6600.00- 7500.00
 Хүдэр Moschus moschiferus 3000.00 -3500.00
 Шивэр хандгай Мөрний хандгай Alces alces pfizenmayeri Alces alces cameloides 10000.00- 12000.00
 Аргаль хонь Ovis ammon 11000.00 -13000.00
Янгир ямаа Capra sibirica 2700.00 -3100.00 
Бор гөрөөс Capreolus pygargus 330.00 -400.00 
Цаа буга Rangifer tarandus valentinae 5000.00 -6000.00
 Цагаан зээр Procapra gutturosa 500.00- 550.00
Хар сүүлтий Gazella subgutturosa 1700.00 -2000.00 
Монгол бөхөн Соргог бөхөн Saiga tatarica mongolica Saiga tatarica tatarica 2000.00- 2200.00
 Ойн зэрлэг гахай Sus scrofa sibiricus 700.00- 800.00
 Зэгсний зэрлэг гахай Sus scrofa nigripes 2900.00 -3300.00
II.Туурайтан:
 Хулан адуу Equus hemionus 9700.00- 11000.00
 Тахь Equus przewalski 11000.00 -13000.00
III.Саарьтан:
Хавтгай Camelus bactrianus ferus 19000.00- 21300.00
IV.Махчтан:
 Саарал чоно Canis lupus 510.00 -600.00
 Шар үнэг Vulpes vulpes 110.00 -130.00
 Хярс үнэг Vulpes corsac 100.00 -120.00
 Нохой элбинх Nyctereutes procyonoides 260.00 -300.00
 Хүрэн баавгай Ursus arctos 6500.00- 7500.00
 Мазаалай Ursus arctos gobiensis 19000.00 -22000.00
 Ойн булга Martes zibellina 450.00- 510.00
 Суусар булга Martes foina 470.00- 530.00
 Нохой зээх Gulo gulo 730.00- 840.00
 Ойн үен Mustela sibirica 23.00- 26.00
 Солонго үен Mustela altaica 21.00- 24.00
 Цагаан үен Mustela erminea 21.00- 24.00
 Хотны үен Mustela nivalis 21.00 -24.00
Хүрэн үен Mustela eversmanni 21.00- 24.00
 Усны үен Mustela vison 25.00- 30.00
 Эрээн хүрнэ Vormela peregusna 60.00- 70.00
 Халздай дорго Meles meles 510.00 -600.00
 Голын халиу Lutra lutra 2400.00- 2700.00
 Цоохор ирвэс Uncia uncia 11200.00 -13000.00
 Шүлүүс мий Lynx lynx 2300.00 -2600.00
 Говийн шүлүүс мий Lynx lynx isabellina 2600.00- 3000.00
 Мануул мий Otocolobus manul 440.00- 500.00
 Цоохондой мий Felis silvestris 850.00- 950.00
V.Туулайтан:
 Бор туулай Lepus tolai 35.00- 40.00
 Чандага туулай Lepus timidus 40.00- 45.00
VI.Мэрэгчтэн:
 Бараан хэрэм Sciurus vulgaris 32.00- 36.00
 Замба жирх Tamias sibiricus 4.00- 5.00
 Алтайн тарвага Marmota baibacina 180.00 -210.00
Монгол тарвага Marmota sibirica 170.00 -200.00
 Төв азийн минж Castor fiber birulai 1300.00- 1500.00
 Заарт ондоотор Ondatra zibethicus 120.00- 130.00
Хоёр. Шувуу /мян.төгрөгөөр/
 Шувууны нэр - Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Усны шувуу:
Улаангүеэ гахуун Gavia stellata 30.00
 Хилэнгүеэ гахуун Gavia arctica 37.00
Халтар шунгуур Podiceps nigricollis 7.00 
Ухаа шунгуур Podiceps auritus 8.00 
Буурал шунгуур Podiceps grisegena 12.00
Отгот шунгуур Podiceps cristatus 18.00 
Хурган шунгуур Podiceps ruficollis 5.00 
Борцгор хотон Pelecanus crispus 6570.00 
Тураг гогой Phalacrocorax carbo 31.00 
Усны бух шувуу Botaurus stellaris 18.00 
Бичил одой бух Ixobrychus minitus 5.00 
Бөртөт одой бух Ixobrychus eurhythmus 5.00
 Цагаан дэвлээ Ardeola bacchus 9.00
 Ногоовор зашин Nycticorax nycticorax 14.00
 Цасч тэглэй Egretta alba 25.00
Хурган тэглэй Egretta garzetta 10.00
 Хөх дэглий Ardea cinerea 19.00 
Зээрд дэглий Ardea purpurea 25.00 
Цагаан халбагант Platalea leucorodia 110.00 
Дорнын өрөвтас Ciconia boyciana 380.00 
Хар өрөвтас Ciconia nigra 204.00 
Ягаан нал Phoenicopterus roseus 84.00 
Бор галуу Anser anser 58.00 
Буурал галуу Anser fabalis 61.00 
Манхин галуу Anser albifrons 77.00 
Одой галуу Anser erythropus 119.00 
Хээрийн галуу Anser indicus 110.00 
Хошуу галуу Anser cygnoides 211.00 
Гангар хун Cygnus cygnus 376.00 
Хуруут хун Cygnus olor 480.00 
Гунгар хун Cygnus bewickii 125.00
Модны анхир Dendrocygna javanica 27.00
Хондон ангир Tadorna ferruginea 17.00 
Анхидал ангир Tadorna tadorna 20.00 
Зэрлэг нугас Anas platyrhynchos 23.00
Зэрлэгшир нугас Anas poecilorhynchos 20.00 
Ногоохон нугас Anas crecca 7.00
Байгалийн нугас Anas formosa 143.00
Гэзэгт нугас Anas falcata 13.00
Бор нугас Anas strepera 16.00
Зээрд нугас Anas penelope 13.00
Шовтгоралаг нугас Anas acuta 16.00
Цагаанхөмсөгт нугас Anas guerguedula 9.00
Халбага нугас Anas clypeata 15.00
Мандир уранхажин Aix galericulata 30.00
Улаанхушуу биваан Netta rufina 15.00
Улаанхүзүү шумбуур Aythya ferina 16.00
Ундар шумбуур Aythya nyroca 12.00
Ухаа шумбуур Aythya baeri 50.00
Гэзэгт шумбуур Aythya fuligula 17.00
Тэнгисийн шумбуур Aythya marila 11.00
Хотгуужин чөрх Histrionicus histrionicus 12.00
Мөнгөлөг шунгаахай Clangula hyemalis 14.00
Алаг шунгаач Bucephala clangula 16.00
Тольт монхдой Melanitta deglandi 24.00
Цагаантолгой ямаансүүлт Oxyura leucocephala 90.00
Цахиур бохио Mergus albellus 10.00
Сэвгэр бохио Mergus serrator 16.00
Хумхин бохио Mergus merganser 20.00
II. Махчин шувуу:
 Загасч явлаг Pandion haliaetus 238.00 
Балч гоорбис Pernis apivorus 80.00
Согсоот гоорбис Pernis ptilorhyncus 84.00
Сохор элээ Milvus migrans 78.00
Саарал хулд Circus cyaneus 36.00
Хээрийн хулд Circus macrourus 77.00 
Нугын хулд Circus pygargus 51.00
Алаг хулд Circus melanoleucus 36.00
Намгийн хулд Circus aeruginosus 40.00
Дорнын хулд Circus spilonotus 42.00
Үлэг харцага Accipiter gentilis 86.00
Морин харцага Accipiter nisus 23.00
Үүрсээ харцага Accipiter badius 22.00
Шунгаач харцага Accipiter gularis 15.00
Тарлан сар Buteo lagopus 70.00
Шилийн сар Buteo hemilasius 84.00
Талын сар Buteo rufinus 74.00
Ойн сар Buteo buteo 67.00
Саржуу харцгай Butastur indicus 22.00
Могойч загалай Circaetus gallicus 140.00
Уулын согсоотбүргэд Spizaetus nipalensis 220.00
Бахим бүргэдэй Hieraaetus pennatus 64.00
Харсун бүргэдэй Hieraaetus fasciatus 58.00
Тарважи бүргэд Aquila nipalensis 253.00
Бор бүргэд Aquila clanga 353.00
Хан бүргэд Aquila heliaca 513.00
Цармын бүргэд Aquila chrysaetos 402.00
Усны нөмрөгбүргэд Haliaeetus leucoryphus 525.00
Цагаан сүүл нөмрөг бүргэд Haliaeetus albicilla 1052.00
Ооч ёл Gypaetus barbatus 540.00
Дэлт ёлон Neophron percnopterus 190.00
Нөмрөг тас Aegypius monachus 972.00
Ухаа хажир Gyps fulvus 540.00
Хималайн хажир Gyps himalayensis 807.00
Цагаан шонхор Falco rusticolus 322.00
Идлэг шонхор Falco cherrug 16000.00
Шилийн шонхор Falco pelegrinoides 66.00
Эгэл шонхор Falco peregrinus 62.00
Шууман шонхор Falco subbuteo 23.00
Хайргууна шонхор Falco columbarius 22.00
Турамтай шонхор Falco vespertinus 20.00
Амарын шонхор Falco amurensis 28.00
Зээрд шонхор Falco naumanni 37.00
Начин шонхор Falco tinnunculus 21.00
III. Тахиатан: 
Цагаан ахууна Lagopus lagopus 17.00
Цэвдгийн ахууна Lagopus mutus 17.00
Хар хур Lyrurus tetrix 36.00
Эгэл сойр Tetrao urogallus 86.00
Нургийн сойр Tetrao parvirostris 74.00
Шивэр хөтүү Tetrastes bonasia 10.00
Алтайн хойлог Tetraogallus altaicus 130.00
Эрээнхавирга хахилаг Alectoris chukar 14.00
Дагуур ятуу Perdix dauurica 7.00
Эгэл бөднө Coturnix coturnix 3.00
Наран бөднө Coturnix japonica 3.00
Зэрлэг гургуул Phasianus colchicus 73.00
Гурван шивнүүрт Turnix tanki 2.00
Алаг тогоруу Grus japonensis 733.00
Цагаан тогоруу Grus leucogeranus 771.00
Хархираа тогоруу Grus grus 220.00
Цэн тогоруу Grus vipio 680.00
Хар тогоруу Grus monacha 610.00
Өвөгт тогоруу Grus virgo 112.00
Усны түнжүүр Rallus aquaticus 4.00
Цагааномруут түнжүүхэй Amaurornis phoenicurus 3.00
Тоодон түнжгэр Porzana porzana 2.00
Оодон түнжгэр Porzana pusilla 2.00
Бичилхэн түнжгэр Porzana exquisita 3.00
Явган түнжин Crex crex 4.00
Хажилгат ханчир Gallinula chloropus 6.00
Халзан түнжүү Fulica atra 15.00
Хонин тоодог Otis tarda 465.00
Жороо тоодог Chlamydotis undulata 210.00
Өнгөт хараалжир Rostratula benghalensis 5.00
Буурал сүвээцагаан Pluvialis squatarola 4.00
Азийн сүвээцагаан Pluvialis fulva 3.00
Хүзүүвчит хиазат Charadrius hiaticula 3.00
Нарийн хиазат Charadrius dubius 2.00
Зэвэн хиазат Charadrius leschenaultii 2.00
Монгол хиазат Charadrius mongolus 2.00
Дорнын хиазат Charadrius veredus 3.00
Тэнгисийн хиазат Charadrius alexandrinus 2.00 
Урианхайн цагаанхиазат Eudromias morinellus 2.00 
Хээрийн хавтгалж Chettusia gregaria 4.00
Умардын хавтгаалж Vanellus vanellus 4.00
Саарал зуунхурга Microsarcops cinereus 5.00
Алаг хайргач Arenaria interpres 3.00
Эгэл хилэнжигүүр Himantopus himantopus 5.00
Алаг ээтэн Recurvirostra avosetta 6.00
Сүүлцагаан хөгчүү Tringa ochropus 2.00
Шугуйн хөгчүү Tringa glareola 9.00
Үхэр хөгчүү Tringa nebularia 4.00
Улаанхөлт хөгчүү Tringa totanus 3.00
Хар хөгчүү Tringa erythropus 3.00
Бүрдний хөгчүү Tringa stagnatilis 2.00
Буурал хөгчүүхэй Heteroscelus brevipes 3.00
Цэлдэн хөгчүүхэй Heteroscelus incana 3.00
Эгэл хайргынхөгчүү Actitis hypoleucos 2.00
Матигар хөгчүүлэг Xenus cinereus 2.00
Нарийн сэлээхэй Phalaropus lobatus 2.00
Улаан сэлээхэй Phalaropus fulicarius 2.00
Ноцоо ноололдой Phylomachus pugnax 3.00
Одой элсэг Calidris minuta 2.00
Шартүрүүт элсэг Calidris ruficollis 2.00
Савар элсэг Calidris subminuta 2.00 1
Темминскийн элсэг Calidris temminckii 1.00
Хадуур элсэг Calidris ferruginea 2.00 
Хар элсэг Calidris alpina 2.00
Сүүл элсэг Calidris acuminata 2.00
Гурвалж элсэг Calidris alba 2.00
Шармаг элсэг Calidris canutus 2.00
Сямби шалчиг Limicola falcinellus 3.00
Бичил салалж Lymnocryptes minimus 3.00
Шөвгөн хараалж Gallinago gallinago 4.00
Шугуйн хараалж Gallinago megala 4.00
Замбын хараалж Gallinago stenura 4.00
Өнчин хараалж Gallinago solitaria 4.00
Буурал хомноот Scolopax rusticola 6.00
Бичилхэн тутгалжин Numenius minutus 5.00
Морин тутгалжин Numenius arquata 4.00
Мадагаскар тутгалжин Numenius madagascariensis 5.00
Бэсрэг тутгалжин Numenius phaeopus 4.00
Морин цууцал Limosa limosa 5.00
Хурган цууцал Limosa lapponica 4.00
Хараалжин цууцил Limnodromus scolopaceus 4.00
Азийн цууцил Limnodromus semipalmatus 18.00
Ухаа хөгт Glareola maldivarum 3.00
Бэсрэг хайлгана Stercorarius pomarinus 11.00
Годон хайлгана Stercorarius parasiticus 4.00
Итэлгэн цахлай Larus ichthyaetus 58.00
Реликт цахлай Larus relictus 171.00
Хурган цахлай Larus minutus 4.00
Хүрэнтолгойт цахлай Larus ridibundus 4.00
Бортолгойт цахлай Larus brunnicephalus 5.00
Шөвгөр цахлай Larus genei 7.00
Мөнгөлөг цахлай Larus argentatus 12.00
Үхэр цахлай Larus cachinnans 20.00
Мөсний цахлай Larus hyperboreus 19.00
Харсүүлт цахлай Larus crassirostris 9.00
Үүлэн цахлай Larus canus 8.00
Гурванхуруут захлай Rissa tridactyla 7.00
Хүзүүвчит ягаандай Rhodostethia rosea 6.00
Хилэн хараалзай Chlidonias niger 2.00
Буурал хараалзай Chlidonias leucopterus 2.00
Цагааншанаа хараалзай Chlidonias hybridus 3.00
Бахим амуулай Gelochelidon nilotica 4.00
Морин шунгуулай Hydroprogne caspia 10.00
Эгэл хараалай Sterna hirundo 3.00
Хурган хараалай Sterna albifrons 2.00
IV.Тагтаатан:
Монгол ногтруу Syrrhaptes paradoxus 4.00
Ойн тагтаа Columba palumbus 7.00
Хүнхэл тагтаа Columba oenas 5.00
Хүрэвтэр тагтаа Columba eversmanni 5.00
Хөхвөр тагтаа Columba livia 4.00
Хадны тагтаа Columba rupestris 4.00
Буулгат хүүрзгэнэ Streptopelia decaocto 4.00
Өрнийн хүүрзгэнэ Streptopelia turtur 4.00
Дорнын хүүрзгэнэ Streptopelia orientalis 3.00
Өөдсөн хүүрзгэнэ Streptopelia senegalensis 4.00
Эгэл хөхөө Cuculus canorus 2.00
Ханамал хөхөө Cuculus saturatus 2.00
Хурган хөхөө Cuculus poliocephalus 2.00
Жагар хөхөө Cuculus micropterus 2.00
Цагаан уульж Nyctea scandiaca 280.00
Эгэл шаршувуу Bubo bubo 454.00
Соотон гуйванга Asio otus 50.00
Хулгар гуйванга Asio flammeus 56.00
Ердийн орволго Otus scops 15.00
Ойн орволго Otus sunia 15.00
Савагт ариан Aegolius funereus 32.00
Хотны бүгээхэй Athene noctua 28.00
Буслаг сүлиг Glaucidium passerinim 12.00
Харсуун бэгбаатар Surnia ulula 51.00
Хув ууль Strix uralensis 148.00
Угалзан ууль Strix nebulosa 148.00 V.Бор шувуутан
Монгол хуланжороо Podoces hendersoni 130.00
Наран энхэтбялзуухай Bombycilla japonica 10.00
Наран ажиндар Megalurus pryeri 10.00
Өгөөлэй шулганаа Saxicola insignis 42.00
Бахимхушуу хурагч Paradoxornis heudei 30.00
Бургасны ураншувуу Remiz pendulinus 7.00
Янковскийн хөмрөг Emberiza jankowskii 10.00
Наран хөмрөг Emberiza yessoensis 11.00
Гурав. Загас: /мян.төгрөгөөр/
Загасны нэр - Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Амарын хилэм Asipenser schrenckii 1330.00
Шивэр хилэм Asipenser baerii baicalensis 700.00
Тул Hucho taimen 211.00
Зэвгэ Brachymystax lenok 17.00
Цагаан загас Coregonus pidschian 20.00
Цагаан хадар Coregonus chadary 13.00
Байгалийн омоль Coreginus migratorius 19.00
Пельд Coregonus peled 14.00
Монгол хадран Thymallus brevirostris 5.00
Хөвсгөл хадран Thymallus nigrescens 5.00
Сибирь хадран Thymallus arcticus 4.00 
Амарын хадран Thymallus grubii 4.00
Цурхай Esox lucius 20.00
Амарын цурхай Esox reicherti 8.00
Улаан нүдэн Rutilus rutilus 5.00
Байгалийн сугас Leuciscus baicalensis 2.00
Зүүнгарын сугас Leuciscus dzungaricus 3.00 
Бух сугас Leuciscus idus 9.00
Амарын сугас Leuciscus waleckii 2.00
Алтайн сугас Oreoleuciscus potanini 7.00
Нохой сугас Oreoleuciscus angusticephalus 43.00
Улаан живэрт Pseudaspius leptocephalus 10.00
Үхэрдэй Tinca tinca 11.00
Морин загас Hemibarbus labeo 3.00
Толбот морин загас Hemibarbus maculatus 3.00
Цагаан догтор Erythroculter erythropterus 67.00
Улаан далбаат Chanodichthys mongolicus 12.00
Өлгөр цагаан Culter alburnus 12.00
Алтлаг хэлтэг Carassius carassius 9.00
Мөнгөлөг хэлтэг Carassius gibelio 6.00
Булуу цагаан Cyprinus carpio 19.00
Цулбуурт Parasilurus asotus 9.00
Гутаар Lota lota 13.00
Алгана Perca fluviatilis 5.00
Амарын хөөлөнхэй Pseudorasbora parva 4.00
Зантаахай загас Mesocottus haitej 64.00
Эх сурвалж: БОАЖЯ
Сэтгэгдэл ( 0)